Katabolic

Antonyms of KATABOLIC

Alphabet Filter:
X