Efficacy

Antonyms of EFFICACY

Synonyms for Efficacy:

Alphabet Filter: